South Wales Police Authority

Rheoli Risgiau

Rheoli Risgiau

Mae rheoli risgiau yn effeithiol yn helpu i gyflawni amcanion, yn cynyddu ansawdd ac effeithlonrwydd sefydliad i’r eithaf, ac yn cynnal ei enw da.
 
Gall hefyd helpu i adnabod cryfderau, gwendidau a chyfleoedd ym musnes sefydliad o ddydd i ddydd ac yn y tymor hirach.
 
Rheoli risgiau yw’r broses o:
  • Adnabod risgiau i gyflawni nodau ac amcanion.
  • Gwerthuso canlyniad posibl y risgiau hyn.
  • Penderfynu ar fesurau rheoli priodol yn erbyn risgiau a’u gweithredu.
  • Ystyried y ffyrdd mwyaf effeithiol o fonitro a lliniaru risgiau.
 

Diffiniad o Risg

 
O fewn Awdurdod Heddlu De Cymru risg yw canlyniad digwyddiad, a fyddai pe bai’n cael ei achosi:
  • Yn effeithio ar allu’r Awdurdod i gyflawni ei weledigaeth a’i amcanion, naill ai yn y tymor byr neu’r hir dymor.
  • Yn arwain at rwymedigaethau ariannol.
  • Yn gwneud niwed i enw da yr Awdurdod a’r Llu.
  • Yn lleihau hyder mewn plismona yn Ne Cymru.
 
Caiff y Gofrestr Risg ei diweddaru’n gyson ac fe'i cyflwynir i Grwp Archwilio a Chraffu yr Awdurdod yn rheolaidd.
 
Cliciwch ar y ddogfen isod i weld y Strategaeth a’r Polisi Rheoli Risgiau llawn.

Polisi Rheoli Risgiau Maint: [170 KB] Math o Ffeil: [.pdf]
Police and Crime Commissioner
To find out more about the Police and Crime Commissioner for South Wales, Alun Michael, visit:
          

Eich Awdurdod Heddlu

Eich Awdurdod Heddlu Awdurdod Heddlu De Cymru yw'r corff annibynnol sy'n gyfrifol am oruchwylio'r llu heddlu.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.
Hafan